รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562”

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562” โดยมีนายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และวิธีระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติ ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร