ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ด้านวิจัยพัฒนาและทดสอบงานผลิตพันธุ์พืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 3/2562

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ด้านวิจัยพัฒนาและทดสอบงานผลิตพันธุ์พืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 3/2562 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู (PGPR-2) ของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหันคา บ้านทับใต้ หมู่ 9 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท