รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว การขับเคลื่อนแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง ในพิธีเปิด “งานถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง”

  นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว การขับเคลื่อนแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง ในพิธีเปิด “งานถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง” โดยมีนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ มีเกษตรกรกว่า 200 คน เข้าร่วม พร้อมกันนี้มีการสาธิตการปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้แทรคเตอร์ติดตั้งระบบพวงมาลัยอัตโนมัติ นำร่องด้วยระบบ GPS ต่อพ่วงด้วยเครื่องปลูกมันสำปะหลัง ก่อนจะเดินชมนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและเครื่องจักรกลเกษตร ที่นำมาใช้ในโครงการฯ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ start up เกษตรอัจฉริยะ ในรูปแบบประชารัฐ อาทิ ‘การเก็บตัวอย่างดิน’ เพื่อจัดทำแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน สำหรับการ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามความต้องการของพืช โดย กรมพัฒนาที่ดิน ‘ระบบน้ำหยด’ และการให้น้ำตามความต้องการของพืช (ตรวจวัดโดย tensiometer) โดย กรมชลประทาน ‘พันธุ์และการเตรียมต้นพันธุ์มันสำปะหลัง’ โดย ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ณ แปลงมันสำปะหลัง บ้านคลองพลู ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562