รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชครั้งที่ 2/2562

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชครั้งที่ 2/2562 ในการนี้ ดร เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกโภชากร สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชประจำปี 2560-2564 และพิจารณาแผนปฏิบัติการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 2563 ทบทวนคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 พิจราณาแผนแม่บทสารสนเทศและดิจิทัล ปี 2560 – 2564 พร้อมแผนปฏิบัติการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี 2563 ทบทวนแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านในระบบอิเลคทรอนิกส์ของกองกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ปี 2562 -2563