รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังกรมวิชาการเกษตร”

  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังกรมวิชาการเกษตร” ให้แก่บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2562 พร้อมมอบเครื่อง Smart Card Reader ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร