รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กล่าวรายงาน ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี การสัมมนาครั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเองและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่าย/กลุ่ม และ ด่านตรวจพืช ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิชาการเกษตรและเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร