รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดูแลสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่3/2562

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดูแลสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ PGPR สู่ภาคเอกชน