รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5