ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นางสาวอิงอร ปัญญากิจ
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายจำรอง ดาวเรือง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร