ติดต่อเรา

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร         : 0-2579-0151-8
โทรสาร   :
 0-2579-5248
e-Mail    : itc@doa.in.th