อธิบดี และรองอธิบดี

ดร.เสริมสุข  สลักเพ็ชร์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ 
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายจำรอง ดาวเรือง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์

นายนิสิต ศิวกุล
ผอ.สำนักงานเลขานุการกรม

นางพิมพ์พรรณ กสิกรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

นางสาวอรสา จุลสุคนธ์
ผอ.กองคลัง

นางพิสมัย จันทนะมัฏฐะ
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ

นางสาวปรียานุช  ทิพยะวัฒน์
ผอ.กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช

นางสาวลมัย  ชูเกียรติวัฒนา
ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

นายชูชาติ  วัฒนวรรณ
ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอัครพล เสนาฯรงค์ ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

นายอัคคพล เสนาณรงค์
ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

นางสุมนา  งามผ่องใส
ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงาน

                   นายสนอง จรินทร                     ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

นายอนันต์  อักษรศรี
ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

นางวิไลวรรณ พรหมคำ 
ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

นายดนัย นาคประเสริฐ
ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

นายบุญศรี  อินทร์น้อย
ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพิพัฒน์ พิบูลย์
รักษาการตำแหน่ง
ผอ.สำนักนิติการ

นายปรัชญา  วงษา
ผอ.กองการยาง

                นางสาวฉันทนา คงนคร                    ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ -๘

นายสมเพชร พรมเมืองดี
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑

นายสมบัติ ตงเต๊า
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

นายจำลอง กกรัมย์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓

นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔

นายปัญญา พุกสุ่น
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

นายชลธี  นุ่มหนู
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗

นายจิระ  สุวรรณประเสริฐ
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘

ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)

นายสุรกิตติ ศรีกุล
รักษาการตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช

นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร

นายสมชาย บุญประดับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช

นางสาวอรพินท์  รัตนโชติพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน


ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสิริกุล ผ่องใส
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางปัญจพร  เลิศรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ย

นายยงยุทธ ไผ่แก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร

นางสาวพนิดา  ไชยยันต์บูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และทดสอบ

นายเกรียงไกร สุภโตษะ
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร

นางสาวจารุวรรณ บางแวก
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

นางสาววิไลศรี ลิมปพยอม
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร

นางประพิศ วองเทียม
รักษาการตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่

นางสาวอรรัตน์  วงศ์ศรี
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพืชไร่

นางสาววิลาวัณย์  ใคร่ครวญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน

นางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล

นางสาวภัทรา  กิณเรศ
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา

นางณัฏฐพร  อุทัยมงคล
ผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช

นายศรัณย์ วัธนธาดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

นางวลัยกร  รัตนเดชากุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนำเข้า
ส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต

นายวินัย สมประสงค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช

นายพิเชฐ  เชาวน์วัฒนวงศ์
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช

นางจรรยา มณีโชติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช

นางสาวพรพิมล อธิปัญญาคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช

นางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา


ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

นาขนิษฐา  วงศ์วัฒนารัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรม

ข้อมูล เดือน เมษายน 2562