อธิบดี และรองอธิบดี

ดร.เสริมสุข  สลักเพ็ชร์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
 รองอธิบดี


 รองอธิบดี


 รองอธิบดี

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์

นายนิสิต ศิวกุล
เลขานุการกรม

นางสาวอรสา จุลสุคนธ์
ผอ.กองคลัง

นางพิมพ์พรรณ กสิกรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

นางพิสมัย จันทนะมัฏฐะ
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายอัคคพล เสนาณรงค์
ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

นายอนันต์  อักษรศรี
ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

นางวิไลวรรณ พรหมคำ 
ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

นายภัสภณ หมื่นแจ้ง
ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 


ผอ. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน


ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน


ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ -๘

นายจำรอง ดาวเรือง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑

นายสมเพชร พรมเมืองดี
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

นายจำลอง กกรัมย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓

นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔

นายปัญญา พุกสุ่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ 

ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)