ผู้บริหาร

อธิบดี และรองอธิบดี

ดร.เสริมสุข  สลักเพ็ชร์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ 
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายจำรอง ดาวเรือง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์

นายนิสิต ศิวกุล
ผอ.สำนักงานเลขานุการกรม

นางพิมพ์พรรณ กสิกรรม
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

นางสาวอรสา จุลสุคนธ์
ผอ.กองคลัง

นางพิสมัย จันทนะมัฏฐะ
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ

นางสาวปรียานุช  ทิพยะวัฒน์
ผอ.กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช

นางสาวลมัย  ชูเกียรติวัฒนา
ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

นายชูชาติ  วัฒนวรรณ
ผอ.กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13.ผอ.อัคคพล

นายอัคคพล เสนาณรงค์
ผอ.สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

นางสุมนา  งามผ่องใส
ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงาน

                   นายสนอง จรินทร                     ผอ. สถาบันวิจัยพืชสวน

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

นายอนันต์  อักษรศรี
ผอ.สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

นางวิไลวรรณ พรหมคำ 
ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

นายดนัย นาคประเสริฐ
ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

นายบุญศรี  อินทร์น้อย
ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพิพัฒน์ พิบูลย์
รักษาการตำแหน่ง
ผอ.สำนักนิติการ

นายปรัชญา  วงษา
ผอ.กองการยาง

                นางสาวฉันทนา คงนคร                    ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ข้อมูล เดือน กรกฎาคม 2562     

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ -๘

นายสมเพชร พรมเมืองดี
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑

นายสมบัติ ตงเต๊า
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒

นายจำลอง กกรัมย์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓

นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔

นายปัญญา พุกสุ่น
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

นายชลธี  นุ่มหนู
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗

นายจิระ  สุวรรณประเสริฐ
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘

ข้อมูล เดือน กรกฎาคม 2562     

ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)

นายสุรกิตติ ศรีกุล
รักษาการตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช

นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร

นายสมชาย บุญประดับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช

นางสาวอรพินท์  รัตนโชติพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

นางสาวจันทร์จรี  กิจจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสิริกุล ผ่องใส
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางประพิศ วองเทียม
รักษาการตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่

นางสาวอรรัตน์  วงศ์ศรี
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพืชไร่

นางวิลาวัณย์  ใคร่ครวญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน

นางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล

นางสาวภัทรา  กิณเรศ
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา

นางปัญจพร  เลิศรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ย

นายยงยุทธ ไผ่แก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร

นางสาวพนิดา  ไชยยันต์บูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และทดสอบ

นางสาวจารุวรรณ บางแวก
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

นายเกรียงไกร สุภโตษะ
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร

นางสาววิไลศรี ลิมปพยอม
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร

นายศรัณย์ วัธนธาดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

นางวลัยกร  รัตนเดชากุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนำเข้า
ส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต

นางณัฏฐพร  อุทัยมงคล
ผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช

นายวินัย สมประสงค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช

นางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา


ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

นาขนิษฐา  วงศ์วัฒนารัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรม

นายพิเชฐ  เชาวน์วัฒนวงศ์
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช

นางจรรยา มณีโชติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช

นางสาวพรพิมล อธิปัญญาคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช

ข้อมูล เดือน กรกฎาคม 2562     

ผู้เชี่ยวชาญเขตที่ ๑ – ๘

นายสมพล  นิลเวศน์
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ภาคเหนือตอนบน)

นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ภาคเหนือตอนล่าง)

นางสาวนฤทัย  วรสถิตย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

นายสุกิจ  รัตนศรีวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

นางนิลุบล  ทวีกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ภาคกลาง)

นางสาวสาลี่  ชินสถิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ภาคตะวันออก)

นายสุรกิตติ  ศรีกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ภาคใต้ตอนบน)

นายธัชธาวินท์  สะรุโน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง)

ข้อมูล เดือน กรกฎาคม 2562