Mobile Application กรมวิชาการเกษตร

Mobile Application กรมวิชาการเกษตร

Plants for U

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร  
Plants for U  

       เรียนรู้จากองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ซึ่งจัดทำโดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจDOA-Agknow

DOAคลิปความรู้  

      แหล่งรวบรวมคลิปความรู้ด้านการเกษตร เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับพืช และเครื่องจักรกลการ เกษตร รวมทั้งตลิปความรู้ทั่วไป เพื่อเผยแพร่ แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจlogo App-09

สแกนรหัสคิวอาร์
DOA QR Scan

      สามารถสแกนรหัสคิวอาร์และเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ตามที่กำหนดในรหัสคิวอาร์ทันที เป็นการตามสอบผลิตภัณฑ์และผลิตผลเกษตร(Traceability)
– สร้างรหัสคิวอาร์จากข้อความที่ป้อนlogo App-10

ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
DOA Forward

    รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง “ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร” ทางยูทูป ติดตามการนำเสนอข่าวสารการวิจัยและพัฒนา การบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตรDOA-Research

คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
DOA Research

      เผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาจากนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร โดยค้นหาจากคำค้นใดๆ ที่ต้องการ และดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามความประสงค์DOA-Agri-Factor

ทะเบียนปัจจัยการผลิต
DOA Agri Factor

      ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตรทั้ง ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เคมีเกษตร และพันธุ์พืช ด้วยเลขทะเบียน และปี พ.ศ.ที่อยู่บนฉลากสินค้าDOA-FindCrops

ค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืชคุณภาพ 
DOA Find crop  

      ผู้ใช้งานสามารถค้นหาทะเบียนแหล่งผลิตพืช GAP และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ โดยค้นหาจากรหัสแปลง รหัสใบรับรอง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเกษตรกร ชือพืช ที่ตั้งแปลง (จังหวัด อำเภอ ตำบล)QGAP

QGAP

      ใช้สำหรับตรวจสอบแหล่งผลิต GAP โดยการพิมพ์หรือระบุรหัสรับรอง(เลข Q) เข้าไปแล้วทำการกดปุ่ม Search เพื่อทำการค้นหาข้อมูล แล้วแสดงรายละเอียดของใบรับรองและข้อมูลเกษตรกรOrganic DOA

 Organic DOA 

      ใช้สำหรับตรวจสอบแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แหล่งเกษตรอินทรีย์ โดยการพิมพ์หรือระบุรหัสใบรับรองเข้าไปแล้วทำการกดปุ่ม ค้นหา เพื่อทำการค้นหาข้อมูล แล้วแสดงรายละเอียดของใบรับรอง ข้อมูลเกษตรกร และชนิดของพืชที่ได้รับการรับรอง โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์