ข้าราชการดีพลเรือนดีเด่น 2561

นางสาวสาลี่ ชินสถิต

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ
สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดจันทบุรี
ด้านความเชี่ยวชาญการเกษตร
สาขาความเชี่ยวชาญการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่

นายสมคิด ผงสูงเนิน

ตำแหน่งพนักงานการเกษตรระดับ ส3
สังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์