ข้าราชการดีพลเรือนดีเด่น 2561


นางสาวสาลี่ ชินสถิต

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ
สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดจันทบุรี
ด้านความเชี่ยวชาญ การเกษตร
สาขาความเชี่ยวชาญ การจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่

นายสมคิด ผงสูงเนิน


ตำแหน่ง พนักงานการเกษตรระดับ ส3
สังกัด สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์