• king_phumipol
  • doa-600803
  • conference
  • a4
  • biotech
  • PPC13
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนและนักวิชาการ ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพร

DOA07 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และนักวิชาการ ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเร่งสร้างแปลงแม่พันธุ์ เร่งรัดการผลิตหน่อพันธุ์มะพร้าวให้สามารถรองรับความต้องการพันธุ์ของเกษตรกร โดยมี นายเกริกชัย ธนรักษ์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากการลงพื้นที่ ศวส.ชุมพร ,แปลงผลิตพันธุ์มะพร้าวศวคันธุลี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี เบื้องต้นได้ให้ใช้พื้นที่จาก ศวพ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๐๐ ไร่ สำหรับสร้างแปลงแม่พันธุ์ และในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้สาธิตการปืนต้นมะพร้าวโดยเครื่องปืนมะพร้าว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ปรับปรุงและพัฒนามาแสดงด้วย ณ แปลงมะพร้าว ศวส.ชุมพร โอกาสนี้ รองอธิบดีได้ทดลองใช้เครื่องปืนต้นมะพร้าวด้วย โดยขอให้ สวศ. พิจารณาปรับปรุงเครื่องมือให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

DOA07 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิด "การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐" เพื่อให้บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงาและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง

DOA06 08 2560

 
  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา จังหวัดพังงา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง จังหวัดระนอง เพื่อหาพื้นที่สร้างแปลงแม่พันธุ์ เร่งรัดการผลิตหน่อพันธุ์มะพร้าวให้สามารถรองรับความต้องการพันธุ์ของเกษตรกร และประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างแปลงแม่พันธุ์มะพร้าวใหม่ คาดว่าจะคัดเลือกพื้นที่และพันธุ์ที่เหมาะสม และสามารถสร้างแปลงแม่พันธุ์ประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ ไร่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตลาดนัดอาโวกาโด

DOA05 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันตลาดนัดอาโวกาโด ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ บริเวณหน้าจุดชมวิวเขาค้อ ในงานนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการหลายด้าน ที่สำคัญได้จัดให้มีการประกวดอาโวกาโดขึ้น เพื่อเฟ้นหาอาโวกาโดสายพันธุ์ดีที่เกิดจากการกลายพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกโดยใช้วิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งพบว่าอาโวกาโดที่นำเข้ามาส่งประกวดมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก ข้อมูลที่ได้ในวันนี้จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้อาโวกาโดพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>