• doa051060
  • suwit04052017
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
  • sima2018
  • acid2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุุมวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ และ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

DOA14 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุุมวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ และ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "สานงานเดิม เสริมงานใหม่ สู่เกษตรไทย ๔.๐" ณโรงแรมกระบี่รีสอร์ท โดยมีนายจักรพรรค์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและวางแผนงานวิจัยในอนาคตร่วมกันพร้อมมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของกรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ ๗๔

DOA11 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายวิบูลย์ เทเพนทร์  วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (Economic and Social Commission For Asia and the pacific - ESCAP) สมัยที่ ๗๔ และสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีศาสน์การ (Governing Council) สำหรับวาระใหม่ ในนามประเทศไทย ของศูนย์วิศวกรรมและเครืองจักรกลการเกษตรที่ยั่งยืน (Centre for Sustainable Agricultural Mechanization - CSAM) ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (Economic and Social Commission For Asia and the pacific - ESCAP) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาพื่อประนีตประนอมลดหย่อนหนี้ตามคำพิพากษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

DOA11 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาพื่อประนีตประนอมลดหย่อนหนี้ตามคำพิพากษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัิตการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลียี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากไต้หวัน

DOA11 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากไต้หวัน เพื่อหารือ โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน ภายใต้ โครงการการผลิตลิ้นจี่ ณ ห้องประชุม ๓๑๕ ตึกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>