ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมในพิธี เพื่อสืบสานประเพณีไทย

DOA10 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตรร่วมกับชมรมผู้อาวุโส ทำบุญเลี้ยงพระเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมในพิธี เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์

DOA08 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศจากกองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร นำไปขยายผล โดยมีสมาชิกกลุ่มประมาณ ๔๐๐ คน ร่วมลงทุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยหาวัตถุดิบจากแหล่งชุมชน สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาในการหมักและเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพืชอินทรีย์ในแหล่งชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขยายพื้นที่การผลิตพืชอินทรีย์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA08 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุม สวพ. ๔ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยของพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารในเครือข่ายรดน้ำดำหัวอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

DOA08 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายจักรพรรค์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยของพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารในเครือข่ายรดน้ำดำหัว ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรตืยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>