• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนอกคันกั้นน้ำ ในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

DOA04 12 2560 4

   เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำทีมนักวิชาเกษตรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนอกคันกั้นน้ำในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบถุงยังชีพ มอบกล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก เปิดบริการซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร ใน “โครงการเกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด” เพื่อมุ่งช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ตามแผนกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (Big Cleaning) ในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำตาลำน้ำเจ้าพระยา สนองนโยบายฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๗๕ ครัวเรือน ณ วัดท่าดินแดง หมู่ที่ ๒ และศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลิ้นจี่บางขุนเทียน

DOA04 12 2560 3

   เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลิ้นจี่บางขุนเทียน โดยมีนางสาวพรทิพย์ เทียนทรัพย์ เกษตรกรเจ้าของสวน ให้การต้อนรับ โดยนำเยี่ยมชมต้นลิ้นจี่โบราณที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี พร้อมหารือถึงการอนุรักษ์สายพันธ์ุ และการกำจัดแมลงศัตรูพืช ณ สวนภูมิใจการ์เดน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปลูกโก้โก้ลูกผสมชุมพร ๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

DOA04 12 2560 8

   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปลูกโก้โก้ลูกผสมชุมพร ๑ บนพื้นที่ ๑๒๕ไร่ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และนายณฐนน ฟูแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน นำชมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และมอบนโยบาย

DOA04 12 2560 7

   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากร เนื่องในโอกาสที่รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล โดยมี นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นางนุชนาถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชียวชาญด้านจุลชีววิทยา นางขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรม นายกษิดิศ ดิษฐบรรจง ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และบุคลากร ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>