• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

การประชุมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบทเกาหลี

DOA08 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบทเกาหลี (The Development Administration : RDA) กับ Dr.Kwon Taek-yoon Director of International Technology Cooperation Center (ITCC) และ Dr.Yoo Enha Head of KOPIA Asis team ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต กรมวิชาการเกษตร

DOA08 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบาย การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรต้องสร้างการรับรู้นโยบาย ๓ ต คือ ต่อ เติม แต่ง ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ซึ่ง เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการทำงานในหน่วยงานของกรมเองต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ Bio- and Geosciences Plant Sciences

DOA08 03 2561
 
  เมื่่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Ulrich Schurr ผู้อำนวยการศูนย์ Bio - and Geosciences Plant Sciences (IBG-2), Forschungszentrum Julich และ Dr.Tobias Wojciechoeski เพื่อแนะนำสถาบัน Forschungszentrum Julich และโครงการ การศึกษาลักษณะทางฟิโนไทป์ของการพัฒนารากสะสมอาหารของมันสำปะหลังสายพันธุ์ต่างๆ จำนวน ๖๐๐ พันธุ์ ในธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง ที่รวบรวมไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Netherland-Thai Agri & Food Forum 2018

DOA07 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Netherland-Thai Agri & Food Forum 2018 ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>