• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมเสวนาเรื่อง ทิศทางและนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ในงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑

DOA25 08 2561
 
    เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเสวนาเรื่อง ทิศทางและนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ ๑  The 1St yala Conference on  Horticulture ซึ่งมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเสวนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมนำชมนิทรรศการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field day สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเขตที่ ๖

DOA24 08 2561 2

     เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field day) ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเขตที่ ๖ โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมต่างๆ

     ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ การนำนวัตกรรม ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน ภายในงานมีการมอบปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ยชีวภาพ จัดแสดงโรงผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงระดับชุมชน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป > สุดท้าย >>