• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

DOA02 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังพร้อมมอบเอกสารแนะนำการเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างการรับรู้การเฝ้าระวัง ฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน บนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล)

DOA01 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน บนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล) ณ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก และสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ ๔๒๐ ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๘ ราย ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปดำเนินงานใน ๓ ด้าน คือ ๑. ผลิตผักอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี โดยการจัดตั้งโรงผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงระดับชุมชน ๒. ปลูกผักแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าบนเขาหัวโล้น ๓. พัฒนาผลิตภัณ์กาแฟ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการดำเนินโครงการฯ และนำไปต่อยอดในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ทำให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานและสักขีพยานในการเผาทำลายวัตถุอันตรายที่ทะเบียนหมดอายุและของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว

DOA31 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานและสักขีพยานในการเผาทำลายวัตถุอันตรายที่ทะเบียนหมดอายุและของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว ณ เตาเผาขยะอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมจากร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศกว่า ๔๕.๕ ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร คือสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘ ได้ดำเนินการตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก่อนเข้าฤดูกาลเพาะปลูก โดยรณรงค์ให้ร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้รับการตรวจพิสูจน์อย่างถูกต้อง ไม่ใช้สารเคมีเถื่อน เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>