• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดตามผลการดำเนินงานตาม "โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง"

11 06 2560
 
  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตาม "โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ของเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของนายเกษมสิน โสนาจ ปราชญ์เกษตร บ้านตะแบงใต้ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีพื้นที่ ๔๐ ไร่ ปรับเปลี่ยนจากการทำนาอย่างเดียวมาขุดสระน้ำ และปลูกพืชผสมผสาน เช่น เลี้ยงปลา, เพาะพันธุ์ปลา, เลี้ยงไก่, เลี้ยงกบ, เลี้ยงวัว, กระบือ และปลูกปาล์มน้ำมัน กล้วยหอมทอง มะนาว ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ย และเพิ่มรายได้จากจำหน่ายพืชอื่นและใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียง ทำให้เกษตรกรมีความสุขมากขึ้น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดตามผลการดำเนินงานตาม "โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง"

DOA11 06 2560
 
  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ ติดตามผลการดำเนินงานตาม "โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ของนางสมัย น้ำหวาน เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กลุ่มเซลล์ขยาย เลขที่ ๔๒ หมู่ ๗ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีพื้นที่ ๑๐ ไร่ ปรับเปลี่ยนจากการทำนาอย่างเดียวมาขุดสระน้ำ และปลูกพืชผสมผสาน เช่น อ้อยคั้นน้ำ มันสำปะหลังหลังนา เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว และเลี้ยงไหม ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ย และเพิ่มรายได้จากจำหน่ายพืชอื่นและใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียง ทำให้เกษตรกรมีความสุขมากขึ้น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมเพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางการส่งออกแก่ผู้ประกอบการและผู้แทนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมการซื้อขายทุเรียนและผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้

DOA09 06 2560
 
  พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม มาตรการด้านการส่งออกทุเรียนภาคใต้ โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม เพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางการส่งออกแก่ผู้ประกอบการและผู้แทนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมการซื้อขายทุเรียนและผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ที่จะส่งออกไปต่างประเทศ เป็นการป้องกันความสับสนที่จะก่อผลเสียต่อตลาด ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ โดยมีการวางแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะ ๕ ปี

DOA08 06 2560
 
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ โดยมีการวางแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะ ๕ ปี เพื่อเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๓,๘๖๐ ไร่ และมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๙๖,๖๗๐ ราย เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และตลาดต่างประเทศ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมเป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินการเพื่อให้มีอาหารปลอดภัย และได้มาตรฐาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>