• king_phumipol
  • doa-600803
  • conference
  • a4
  • biotech
  • PPC13
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แสดงความยินดีกับผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร

DOA06 02 2560
 
  เมื่อวันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แสดงความยินดีกับนางนุชนาถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖๐ รางวัลระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงาน "ชุดตรวจสอบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชภาคสนามโดยใช้คลื่นความถี่เหนือเสียง" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับ Rural Development Administration สาธารณรัฐเกาหลี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The 5th AFACI International Training Workshop on Germplasm Management System”

DOA06 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับ Rural Development Administration สาธารณรัฐเกาหลี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The 5th AFACI International Training Workshop on Germplasm Management System” ซึ่งมีสมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน ๑๔ ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มองโกเลีย เนปาล ไทย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม พม่า ภูฏาน เคอร์กีส และเกาหลี ในโอกาสนี้ ดร.วราภรณ์ พรพรมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Policy of DOA relate to Germplasm Management System” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรประชุมร่วมกรมส่งเสริมการเกษตรการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)

DOA06 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อประสานวางแผนการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้สอดคล้องกัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่รับสมัคร ฝึกอบรม และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น แล้วส่งแปลงให้กรมวิชาการเกษตรตรวจรับรอง โดยส่วนหนึ่งเป็นแปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการผลักดันให้แปลงใหญ่ทุกแปลงมีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นประธานเปิดการเสวนา “คนธรรมเกษตรอินทรีย์”

DOA04 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นประธานเปิดการเสวนาคนธรรมเกษตรอินทรีย์ ณ วัดปรางค์หลวง จ.นนทบุรี ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมเสวนา ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร ่๋เป็นเจ้าภาพ การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความแตกต่างของสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรทั่วไป และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งมีทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ได้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>