ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

AA1 6
 
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ พิจารณาการขึ้นและจดทะเบียนพันธุ์พืช ร่างยุทธศาสตร์ภาคการเกษตร ๒๐ ปี การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติ ร่างแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ผลการดำเนินโครงการประชารัฐ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง. จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า

AA1 7
 
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานใน“พิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทหารหน่วยนาวิกโยธิน นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง ภาคเอกชน ส่วนราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ชุดที่ ๔๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการนัดพิเศษ

AA1 6
 
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ชุดที่ ๔๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการนัดพิเศษ พิจารณา แนวทางการจัดทำคลีนิคสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับสมาชิก โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนความร่วมมือภายใต้กรอบ KOPIA

AA1 6
 
  ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนความร่วมมือ (Work Plan) ภายใต้กรอบ KOPIA และแนวทางการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาชนบทสาธารณรัฐเกาหลี Rural Development Administration (RDA) KOPIA ร่วมกับหัวหน้าโครงการ (PI) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>