• doa051060
  • suwit04052017
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
  • sima2018
  • acid2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พบปะเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

DOA13 12 2560 2

   เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พบปะเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ซึ่งเป็น Smart farmer และเกษตรกรเครือข่าย ในช่วงการบรรยายหัวข้อมาตรฐานระบบ GAP โดยได้แสดงการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผ่านทางแอพลิเคชัน DOA Agri Factor ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งสามารถตรวจสอบปัจจัยการผลิตเหล่านั้นว่า ผ่านการรับรองของกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

DOA13 12 2560 1

   วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (สวพ.๑) ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.๑ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด และนางสาวธารทิพย์ นิติชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานโครงการงานสาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ไร้คนขับเพื่อทำการเกษตรอัจฉริยะ

DOA08 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา บุญยประภัทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนางสาวราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานโครงการ งานสาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ ไร้คนขับ เพื่อทำการเกษตรอัจฉริยะ โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ “เทคโนโลยีอัจฉริยะ พัฒนาเกษตรไทย 4.0” โดยมี Dr.Noboru Noguchi พร้อมคณะนักวิจัยจาก Hokkaido University นำเสนอผลงานแทรคเตอร์อัจฉริยะในแปลงมันสำปะหลังของเกษตร ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องความหลากหลายของพันธุ์พืชกับการประดิษฐ์ของที่ระลึก

DOA08 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่องความหลากหลายของพันธุ์พืชกับการประดิษฐ์ของที่ระลึก โดยเปิดให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรบฟรี ณ พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>