ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง"การเกษตรไทย ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือ?"

31 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง "การเกษตรไทย ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือ?" พร้อมตอบข้อสงสัยกับเกษตรกรในประเด็นเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมที่เป็นเกษตรกร นักวิชาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้บริโภค ผู้ประกอบการธุรกิจสารเคมี ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กว่า ๓๐๐ ราย ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดงาน Thailand Best Ferns Show 2017

DOA30 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Best Ferns Show 2017" จัดโดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ปลูกเลี้ยงเฟิร์นในประเทศไทย ซึ่งในงานได้จัดแสดงพันธุ์เฟิร์นที่ปรับปรุงสายพันธ์ุใหม่โดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชชาวไทย และจัดประกวดเฟิร์น ณ บ้านก้ามปู แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน

DOA29 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน และโชว์ศักยภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น ที่สำคัญต้องการให้เวทีดังกล่าวเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตรร่วมในพิธีแถลงข่าว ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DOA29 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรเพื่อยกระดับการเกษตรและการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือกันต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๓ 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>