• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

DOA26 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณามาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) แนวทางโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การกำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๔ การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส การจัดงาน "เดิน วิ่ง ปั่น การกุศล กิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนา เกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพล" ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ ศวพ.จันทบุรี ผลการพิจารณาข้อเสนอหลักการ แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาฯ ของกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม

DOA26 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>