• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

การประชุมคณะทำงานจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง

     เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ เดินทางมาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ

DOA28 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ได้เดินทางมาร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี ณ โรงงานบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับ JIRCAS จัดสัมมนาในหัวข้อ Development of IPM System on Sugarcane White Leaf Disease

 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ Japan International Research Cenater for Agricultural Sciences (JIRCAS) ได้มีกำหนดการสัมมนาร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร ในหัวข้อ Development of IPM System on Sugarcane White Leaf Disease เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ Dr.Yoichi Kobori เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานสำหรับโรคใบขาวอ้อย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

เลขานุการกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมพิธีปิดงานและเลือกซื้อสินค้าเกษตรในงาน พิธีปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

DOA26 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชื่องาน "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม" โดย นส.ดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานสรุปผลการจัดงานของว่าเป็นการบริหารจัดการตลาดแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผู้เข้าชมงานประมาณ ๑.๓ แสนคนมียอดจำหน่ายตลอดงานประมาณ ๒๖ ล้านบาท นับว่าประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง และได้ส่งป้ายตลาดสุดท้ายให้แก่ธนาคาร SMEs จัดในเดือนธันวาคม และส่งมอบตลาดคลองผดุงกรุงเกษมสู่ตลาดประชารัฐ และปิดการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมที่จัดมาเป็นเวลา ๓ ปี ในโอกาสนี้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมพิธีปิดงานและเลือกซื้อสินค้าเกษตรในงานด้วย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>