• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

AA1   
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์  พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรงเกษตรและสหกรณ์ กระดาษ A4 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตรตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารในสังกัด ร่วมฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเร่งรัดการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน พื้นที่เขาหัวโล้นภูทับเบิก

AA1
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดป่าต้นน้ำบนพืนที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีโครงการ "ทับเบิกโมเดล" หรือโครงการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน พื้นที่เขาหัวโล้นภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืช ระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยและพืชอืนทรีย์บนพื้นที่สูง เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และเกษตรอินทรีย์ พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรและกาแฟ โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และสามารถใช้เป็นต้นแบบขยายผลรอยต่อ ๓ จังหวัด (เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ๒๕๖๐

DOA19 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ๒๕๖๐ ในการนี้นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ ๑๗ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในส่วนของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ได้นำเทคโนโลยีเรื่องการผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลงศัตรูพืชถ่ายทอดแก่เกษตรกร ณ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Dr.Richard E.Goodmand Research Professor,University of Nebraska-Lincoln และคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

AA1.
 
  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Richard E.Goodmand Research Professor,University of Nebraska-Lincoln ละคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา เข้าหารือเพื่อรับทราบการพัฒนากฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพของไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>