• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field day สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเขตที่ ๖

DOA24 08 2561 2

     เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field day) ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเขตที่ ๖ โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมต่างๆ

     ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ การนำนวัตกรรม ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน ภายในงานมีการมอบปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ยชีวภาพ จัดแสดงโรงผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงระดับชุมชน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ปี 2561

DOA24 08 2561 1

     เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "ความท้าทายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ภายใต้ราคาน้ำตาลลอยตัว" ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันจัดงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เพื่อแสดงอ้อยพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร ที่เกษตรกรนิยมปลูกในประเทศไทย เทคโนโลยีการผลิตอ้อย การป้องกันกำจัดโรคอ้อย เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๐๐ คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>