• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรพบปะเกษตรกรและดูสวนทุเรียนที่ประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า

DOA22 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรพบปะเกษตรกรและดูสวนทุเรียนที่ประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าของสวนนายธีระพงษ์ คำรอด และสวนนายพงษ์ศักดิ์ คงคา เกษตรกร ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนตลอดจนปัญหาศัตรูพืชอื่นๆของทุเรียน

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smart box และช่องทาง Social media ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA22 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smart box และช่องทาง Social media ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในโอกาสนี้ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พิธีลงนามลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA)

DOA21 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ Dr. Heidi Gallant , Executive Director สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA)  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>