• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมคณะทำงาน DOA 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA05 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมคณะทำงาน DOA 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ Smart box ให้แก่ศพก.จำนวน ๘ แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนบน

DOA03 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ Smart box ให้แก่ศพก.จำนวน ๘ แห่งในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีดร.วราภรณ์พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานและนำชมวิธีการใช้งาน Smart box ist ณ ศพก.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

DOA02 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว และการสร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำด้วยชีววิธีในสวนมะพร้าวอินทรีย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๒๙ จังหวัด ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำศัตรูมะพร้าวเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐

DOA30 05 2560 copy
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ "วิจัยเกษตรเด่น เน้นนวัตกรรม นำสู่ประเทศไทย 4.0 " และในโอกาสนี้มีบรรยายพิเศษ เรื่อง กินอยู่อย่างสง่า โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และตลอดวันมีการนำเสนอผลงานวิจัยเด่น/ผลงานเด่นปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โดยนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>