• kingrama9
  • rama9
  • image
  • pvp
  • PPC13
  • doa051060
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

DOA21 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน "งานพีธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐" และให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนในนามกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดี ในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ ๙๑ ปี

DOA21 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนในนามกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดี ในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ ๙๑ ปี ณ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้า ๑๒ เดือนและสรุปผลโครงการ ๓ ปี “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม”

DOA21 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้า ๑๒ เดือนและสรุปผลโครงการ ๓ ปี “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม” (Strengthening the Farmers’ Community on Hybrid Maize Seed Production) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบท (RDA) สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ Korea Program for Agriculture (KOPIA) พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมขยายผลในโครงการฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๗ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ Dato' Haji Che Abdullah Bin Mat Nawi พร้อมคณะผู้แทน ADUN เกษตรกรและสถานทูตมาเลเซีย

DOA20 09 2560 
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ Dato' Haji Che Abdullah Bin Mat Nawi พร้อมคณะผู้แทน ADUN เกษตรกรและสถานทูตมาเลเซีย ร่วมหารือในข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมแปลงเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมอบหมายให้ทาง ศวพ.นครปฐม ดูแลในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>