• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

DOA23 11 2560
 
  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งกำลังปรับเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนนโยบาย อินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มังคุดและผักเหลียง

DOA23 11 2560
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร นายปลื้ม จันทุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มังคุดและผักเหลียง บนพื้นที่ ๑๒ไร่ และกำลังขอรับรองเพิ่มในพืชลองกองและพบสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมังคุดอินทรีย์ และตัวแทนตลาดประชารัฐผู้รับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยทุ่งนานอก

DOA23 11 2560
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยทุ่งนานอก บนพื้นที่ ๕๗ ไร่ ซึ่งปลูก ชะอม, พริกขี้หนู, ข้าวโพด, มะเขือ, คะน้า, ข่าและโหรพา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

DOA22 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ เพื่อร่วมกันบูรณาการร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ MR. Benjamin B. ผู้แทนจากบริษัท คลาส รีเจียนัล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีส เอเซีย จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>