• king_phumipol
  • doa-600803
  • conference
  • a4
  • biotech
  • PPC13
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตลาดนัดอาโวกาโด

DOA05 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันตลาดนัดอาโวกาโด ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ บริเวณหน้าจุดชมวิวเขาค้อ ในงานนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการหลายด้าน ที่สำคัญได้จัดให้มีการประกวดอาโวกาโดขึ้น เพื่อเฟ้นหาอาโวกาโดสายพันธุ์ดีที่เกิดจากการกลายพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกโดยใช้วิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งพบว่าอาโวกาโดที่นำเข้ามาส่งประกวดมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก ข้อมูลที่ได้ในวันนี้จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้อาโวกาโดพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดโครงการ ส่งเสริมการใช้และการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์

DOA03 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน การเสวนาโครงการ "การส่งเสริมการใช้และการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และการลดการนำเข้าและการใช้สารเคมี ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

DOA2 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเขตเทศบาลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และบ้านดอนกกยาง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งประชาชนยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยังมีความต้องการอาหารแห้งและน้ำดื่มสำหรับการดำรงชีพ และยังไม่มีกระแสไฟฟ้า พร้อมนี้ ได้ให้กำลังใจแก่ประชาชนและให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปโดยเร็ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมโชว์นวัตกรรมผลงานวิจัย ในงาน SIMA ASEAN Thailand 2017

DOA02 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เตรียมโชว์ผลงาน “นวัตกรรมเกษตรไทยสู่ Thailand 4.0” พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรให้เกษตรกรไทย หนุนสร้างโอกาสขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตร โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารโลกเพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต และเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้บริโภค ผู้ผลิต สามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกันได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อภาคการผลิต โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และส่งเสริมการลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เช่น แรงงาน เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลกได้ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๕ - ๖ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดนิทรรศการภายในงานครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการตลอดสายการผลิตทางการเกษตร ได้รับทราบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรของไทย ตลอดทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาคเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมไปถึงองค์กรระดับสากลและผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>