• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท Agribody Technologies, Inc.

DOA14 06 2561

     เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr. Jerry Feitelson, ผู้บริหารบริษัท Agribody Technologies, Inc. เพื่อหารือประเด็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยบริษัทฯ พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมพัฒนาพันธุ์พืชตามความต้องการของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Shahabuddin Ahmed,Secretary,Ministry of Food of Bangladesh

DOA13 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Shahabuddin Ahmed,Secretary,Ministry of Food of Bangladesh เลขาธิการกระทรวงอาหารของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เพื่อเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานด้านห้องปฎิบัติการสำหรับอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ห้องปฎิบัติการสำหรับอาหารปลอดภัย (Food Safety) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การจำแนกและการจัดการวัชพืช

DOA12 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การจำแนกและการจัดการวัชพืช ณ ห้องประชุม ๒๐๗ อาคารกลุ่มวิจัยวัชพืช ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านวัชพืช อาทิเช่น การจำแนกชนิดวัชพืช เทคนิคการจัดการวัชพืชในพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น การใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย วัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืชและการจัดการ ให้กับนักวิชาการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานและเกษตรกรต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร (unit school) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>