• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมใน โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA21 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมในโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม และ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อวางกรอบการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

DOA20 11 2560 2

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Russ Nicely, Agricultural Counselor ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและหารือความร่วมมือระหว่าง กรมวิชาการเกษตร และ U.S. Department of Agriculture (USDA) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการอบรมการพัฒนาสมองกลฝังตัว

DOA20 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการอบรมการพัฒนาสมองกลฝังตัว โดย นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 DOA18 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและมอบนโยบายการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานให้ทราบว่าคณะอนุกรรมการฯได้ดำเนินการตามนโยบายของประธานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนในด้านต่างๆได้แก่ การพัฒนาเกษตรกร /กลุ่มเกษตรกร การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การเชื่อมโยงตลาดผ่านโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ห้างค้าปลีก รวมถึงการเชื่อมโยงโดยพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตกับบริษัทเอกชน ในพืชอุตสาหกรรม เช่นมันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น ซึ่งในการประชุมวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๓ ฉบ้บ คือมันสำปะหลัง แตงโม แลสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนทำงานระหว่างภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร และมหาวิทยาลัย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการได้พื้นที่เกษตรอินทรีย์บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้จำนวน ๒๒๑,๘๖๘ไร่ ภายในปี ๒๕๖๑ และในโอกาสนี้เกษตรกรอินทรีย์จาก ๑๙ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำตัวอย่างผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาแสดงนิทรรศการและจำหน่ายโดยตรงให้ผู้สนใจด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>