• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้า การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี

DOA27 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจด้านการตรวจรับรองโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกของสวพ.๖ และความก้าวหน้าการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพลและโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของ ศวพ.จันทบุรี โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยแะพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจลงคัดบรรจุทุเรียนส่งออก (ล้ง) จังหวัดจันทบุรี และประชุมติดตามควบคุมคุณภาพส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนเพื่อป้องกันทุเรียนอ่อน

DOA27 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจลงคัดบรรจุทุเรียนส่งออก (ล้ง) จังหวัดจันทบุรี และประชุมติดตามควบคุมคุณภาพส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนเพื่อป้องกันทุเรียนอ่อน ในเขตพื้นที่ตำบลเขาวัวและตำบลบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ มอบหมายให้คณะทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ตามนโยบายรัฐบาล ของ สวพ. ๔ อุบลราชธานี

DOA26 05 2560
 
  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4มอบหมายให้คณะทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ตามนโยบายรัฐบาล ของ สวพ.๔ อุบลราชธานี ดำเนินงานจัดประชุม ๓ ประสาน ณ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง จังหวัดอุบลราชธานี โดย ๑) ให้ความรู้เกษตรกรในการเลือกซื้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง ๒) จัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตนกรกลุ่มพร้อมมาก และพร้อมปานกลาง ๓) วางแผนการผลิต ๑ กิจกรรมที่ถนัดร่วมกับเกษตรกร ๔) ติดตามและรับทราบปัญหาทางการเกษตรและประสานงานหาทางช่วยเหลือต่อไป โดยมีเกษตรกรผู้นำ ปราชญ์เกษตร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าร่วมประชุมเสวนา รวม ๒๐ คน

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี

DOA25 05 2560  
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี "บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>