• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

พิธีลงนามลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA)

DOA21 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ Dr. Heidi Gallant , Executive Director สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA)  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช นำคณะผู้เข้าประชุมชี้แจง การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนและปัญหาศัตรูพืชอื่นๆ ของทุุเรียน

DOA21 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้รับมอบหมายจากนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้เข้าประชุมชี้แจง การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนและปัญหาศัตรูพืชอื่นๆ ของทุุเรียน เยี่ยมสวนทุเรียนของนายวิจักษณ์ สวัสดิวงศ์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และศัตรูพืชอื่นๆ ของทุเรียน

การส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชไปยังสหภาพยุโรป

DOA21 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Ms. Sylvie Coulon, Desk Officer for Thailand,European Commission’s Directorate-General for Health and Consumer Safety (DG-SANTE) เกี่ยวกับประเด็นการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชไปยังสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>