• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการอบรมการพัฒนาสมองกลฝังตัว

DOA20 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการอบรมการพัฒนาสมองกลฝังตัว โดย นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 DOA18 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและมอบนโยบายการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานให้ทราบว่าคณะอนุกรรมการฯได้ดำเนินการตามนโยบายของประธานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนในด้านต่างๆได้แก่ การพัฒนาเกษตรกร /กลุ่มเกษตรกร การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การเชื่อมโยงตลาดผ่านโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ห้างค้าปลีก รวมถึงการเชื่อมโยงโดยพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตกับบริษัทเอกชน ในพืชอุตสาหกรรม เช่นมันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น ซึ่งในการประชุมวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๓ ฉบ้บ คือมันสำปะหลัง แตงโม แลสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนทำงานระหว่างภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร และมหาวิทยาลัย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการได้พื้นที่เกษตรอินทรีย์บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้จำนวน ๒๒๑,๘๖๘ไร่ ภายในปี ๒๕๖๑ และในโอกาสนี้เกษตรกรอินทรีย์จาก ๑๙ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำตัวอย่างผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาแสดงนิทรรศการและจำหน่ายโดยตรงให้ผู้สนใจด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย (สกว.)

DOA16 11 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ น.ส.ศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สำนักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย (สกว.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ทั้งในด้านวิชาการ การระบุชนิดพันธุ์โดยการตรวจ DNA การสำรวจพื้นที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณะชน ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  การป้องกันโดยปรุงสุกด้วยความร้อน ตามสโลแกน “แจ้งข่าว กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ล้างผัก” และเมื่อพบเห็นขอให้ถ่ายรูปและแจ้งที่ line : @qbw4880w ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป > สุดท้าย >>