• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ : "ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก"

DOA25 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิํธีเปิดงานรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ : "ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก"ภายใต้โครงการยกระดับ เศรษฐกิจพึ่งพาตนเองโดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ การจัดงานครั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเตลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม หาแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาเกษรอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ปรกอยการวางแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

DOA23 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน มกษ. มกท. และมาตรฐานเอกชนอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยให้สมบูรณ์ ตลอดจนเยื่อมโยงตลาดในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมคณะทำงานจัดงาน 5 ประสานฯ

DOA22 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานจัดงาน "๕ ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ"

DOA22 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ" และให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "สถานการณ์ปัจจุบันในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในประเทศไทย" ณ ห้องประชุม ๔๑๖ ชั้น ๔ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จังหวัดปทุมธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>