• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของนายจันทร์ ธรรมจักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ปลูกมะนาว กล้วย มะม่วง พริก และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ทั้งนี้ ได้แนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ และให้มีความหลากหลาย และให้ปราชญ์เกษตรไปศึกษาดูงานการผลิตพืชจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายและให้ศูนย์ ฯ สนับสนุนพันธุ์พืชแก่เกษตรกรเพื่อนำขยายผลในเครือข่ายต่อไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของ นายบุญยืน กาฟักเขียว บ้านเลขที่ ๒๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านสันนคร ต.สันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายซึ่งเกษตรกรได้ปลูกไผ่ กล้วย ลำไย เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายจะสนับสนุนพันธุ์ทุเรียน ลองกอง เงาะ มะพร้าวน้ำหอม พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำทางวิชาการเกษตรเพิ่มเติม และให้ศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และแบ่งปันให้กับเกษตรกรเครือข่ายต่อไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

DOA23 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จ.เชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนักวิชาการ ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ๗๐,๐๐๐ ราย ของ นายเจริญ เทพสุวรรณ์ ณ บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหัดเชียงราย โดยเกษตรกรได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรประกอบด้วย การปลูกข้าว มะพร้าว มะม่วง ไผ่ เลี้ยงโค เลี้ยงปลาในนาข้าว ขุดสระเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกบ พืชผักสวนครัว และอื่น ๆ โดยได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้การสนับสนุนโครงการ ฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการวางกับดักตั๊กแตน จังหวัดเชียงราย

DOA22 07 2560
 
    เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการวางกับดักตั๊กแตนไผ่และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ อำเภอเทิง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>