• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

AA1 4
 
  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมชาญ ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Mrs. Heidi Marlene Gallant ผู้จัดการสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ที่เข้าพบเพื่อแนะนำตนเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีนายนิสิต ศิวกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ห้องประชุม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็น ประธานเปิดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด โดยมีนายทวี นริศสิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิคคุณภาพทั้ง ๗ สมาคม จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับสหกรณ์โดยตรง ณ สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ กรมวิชาการเกษตร ภายใต้หัวข้อ " สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย"

AA1 8
 
  ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ กรมวิชาการเกษร ภายใต้หัวข้อ "สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย" โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ โรงแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยกรมวิชาการเกษตรทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลงานวิจัยเด่นๆ ของกรมวิชาการเกษตร สามารถนำไปใช้้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนเปิดโอากาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>