• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เป็นประธานในประชุมชี้แจง เรื่อง การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนและปัญหาศัตรูพืชอื่นๆ ของทุุเรียน

DOA21 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้รับมอบหมายจากนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในประชุมชี้แจง เรื่อง การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนและปัญหาศัตรูพืชอื่นๆ ของทุุเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จังหวัดชุมพร การประชุมชี้แจงนี้จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และศัตรูพืชอื่นๆ ของทุเรียน และนโยบายมอบต้นกล้าทุเรียน แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน พร้อมนี้จะมีการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว ในแปลงเกษตรกร จังหวัดชุมพร และ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯและ ประธานฝ่ายส่งเสริมเกษตรธรรมชาติ มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย

DOA18 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ และนายสัตยา ณ ระนอง ประธานฝ่ายส่งเสริมเกษตรธรรมชาติ มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย เพื่อหารือแนวทางการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช ในด้านเกษตรธรรมชาติ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องและให้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการจัดจำหน่ายพืชผักที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการบริโภค ในการนี้ นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ร่วมต้อนรับและหารือด้วย ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ตึกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

DOA18 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมจัดงานฯ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ วิชาการเกษตรทำได้” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>