• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พบปะเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

DOA13 12 2560 2

   เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พบปะเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ซึ่งเป็น Smart farmer และเกษตรกรเครือข่าย ในช่วงการบรรยายหัวข้อมาตรฐานระบบ GAP โดยได้แสดงการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผ่านทางแอพลิเคชัน DOA Agri Factor ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งสามารถตรวจสอบปัจจัยการผลิตเหล่านั้นว่า ผ่านการรับรองของกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

DOA13 12 2560 1

   วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (สวพ.๑) ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.๑ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด และนางสาวธารทิพย์ นิติชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานโครงการงานสาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ไร้คนขับเพื่อทำการเกษตรอัจฉริยะ

DOA08 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา บุญยประภัทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนางสาวราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมงานโครงการ งานสาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ ไร้คนขับ เพื่อทำการเกษตรอัจฉริยะ โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ “เทคโนโลยีอัจฉริยะ พัฒนาเกษตรไทย 4.0” โดยมี Dr.Noboru Noguchi พร้อมคณะนักวิจัยจาก Hokkaido University นำเสนอผลงานแทรคเตอร์อัจฉริยะในแปลงมันสำปะหลังของเกษตร ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐" (Thai Rice Festival 2017)

DOA08 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐" (Thai Rice Festival 2017) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริเวณลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง"

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>