• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กรมวิชาการเกษตรจับมือ ๑๘ องค์กรลงนามสร้างเครือข่ายฝึกอบรมรองรับกฎหมายความปลอดภัยอาหารใหม่ของสหรัฐฯ

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริการะหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม โดยมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านกฎหมาย FSMA ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและการยอมรับในระบบการควบคุม ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารแก่ประเทศผู้นำเข้า ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหมและมกอช.ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 6
  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น.กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และมกอช. ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและข้าราชการของทั้ง ๔ หน่วยงานร่วมทำบุญตักบาตร โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และรองอธิบดี นายดิเรก ตนพยอม ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากรมหม่อนไหม เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ​

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 6 
  ดร. สุวิทย์ ช้ยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารทุกระดับของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานพืช กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙​

กรมวิชาการเกษตรจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1
 
  วันที่ ๑๗ ต.ค ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายดิเรก    ตนพยอม นส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ​

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 ถัดไป > สุดท้าย >>