• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัท ไดเวอร์ซิไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)

DOA07 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หารือร่วมกับผู้แทนบริษัท ไดเวอร์ซิไฟด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) เกี่ยวกับการจัดงาน ASEAN Cold Pharma Chain 2017 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตรโดยงาน ASEAN Cold Pharma Chain 2017 เป็นการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านห่วงโซ่ความเย็น ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้สถิติกับงานวิจัยการเกษตร รุ่นที่ ๒๖"

DOA06 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้สถิติกับงานวิจัยการเกษตร รุ่นที่ ๒๖" พร้อมแนะนำการดำเนินงานตามนโยบายกระดาษ A4 ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ไว้ ณ ตึกจักรทอง ชั้น ๓ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล"

DOA06 03 2560
 
  นายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล" และเยี่ยมชมการจัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร โดยมี นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กล่าวรายงานและนำชมการงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อแสดงพันธุ์พืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเผยแพร่ผลงานของกรมวิชาการเกษตรด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยี การผลิต เพื่อให้เกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชต่างๆ และแสดงถึงความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ด้านการให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงานข้าวครบวงจรและเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ Single Command และหัวหน้าส่วนราชการ

DOA06 03 2560
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคแผนปฏิบัติงานข้าวครบวงจรและเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ Single Command และหัวหน้าส่วนราชการ โยมีนายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป > สุดท้าย >>