• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรดูสถานที่จัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรดูสถานที่จัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพื้นที่ทรงงานซึ่งทรงปลูกต้นกาแฟอาราบิก้า ต้นมะคาเดเมียนัท ต้นบ๊วย และมีพระราชดำริให้กรมวิชาการเกษตรจัดตั้งศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยพืชเมืองหนาวให้เกษตรกรปลูกทดแทนฝิ่น ขยายผลสู่เกษตรกรจนปัจจุบันทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่-ดอยขุนวาง จ.เชียงใหม่

The Asia & Pacific Seed Association (APSA)

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร The Asia & Pacific Seed Association (APSA) เข้าพบ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเข้าหารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Asian Seed Congress ในปีต่อไป ซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์และการวิจัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจับมือ ๑๘ องค์กรลงนามสร้างเครือข่ายฝึกอบรมรองรับกฎหมายความปลอดภัยอาหารใหม่ของสหรัฐฯ

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริการะหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม โดยมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านกฎหมาย FSMA ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและการยอมรับในระบบการควบคุม ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารแก่ประเทศผู้นำเข้า ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหมและมกอช.ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 6
  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น.กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และมกอช. ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและข้าราชการของทั้ง ๔ หน่วยงานร่วมทำบุญตักบาตร โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และรองอธิบดี นายดิเรก ตนพยอม ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากรมหม่อนไหม เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ​

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป > สุดท้าย >>