• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร ความก้าวหน้า โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

DOA14 09 2561
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร ความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าฯ ถวายชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นงานวิจัยที่กรมวิชาการเกษตรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมวิธีการผลิตขยายอย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่าย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

DOA14 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะนักวิจัยกรมวิชาการเกษตร ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งในปีนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับ ๓ รางวัลดังนี้ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศ ๔ ไร่ล้าน ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น ได้แก่ เรื่อง โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศของ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ เรื่องโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>