• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

DOA12 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร" รุ่นที่ ๒๗ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กองแผนงานและวิชาการ ณ ห้องประชุมอารียันต์ ชั้น ๓ ตึกจักรทอง สำนักงานวิจัยพัฒนาอารักขาพืช

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหาร สวพ. ๗ และ สวพ. ๘ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ๓ ต. ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ กรมวิชาการเกษตร

Untitled 1
 
  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร สวพ. ๗ และ สวพ. ๘ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ๓ ต. คือ ต่อ เติม แต่ง, ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหาร สวพ. ๗ และ สวพ. ๘ เยี่ยมชมการดำเนินการของ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด จังหวัดกระบี่

DOA09 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร สวพ. ๗ และ สวพ. ๘ เยี่ยมชมการดำเนินการของ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังบรรยายและชมการปรับปรุงพันธ์และการผลิตพันธ์ปาล์มน้ำมันของบริษัท โดย คุณเอนก ลิ่มศรีวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารสวพ. ๗ และสวพ. ๘ ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์

DOA09 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารสวพ.๗ และสวพ. ๘ ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ของนายปัญญา พูลขาว ซึงเป็นแหล่งผลิตพืชอินทร์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และส่งมอบกุญแจห้องอาคารโครงการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในกลุ่ มเพื่อนำไปใช้ในแปลงผลิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ณ บ้านบางวัน อำเภอคุรบุรี จังหวัดพังงา

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>