• kingrama9
  • rama9
  • image
  • pvp
  • PPC13
  • doa051060
  • image
Previous Next
ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง


รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ข้อมูลการติดต่อ  โทร 02-579-0581 โทรสาร 02-940-5419  
email :

ประวัติการศึกษา

-
-

การปฏิบัติงานพิเศษ

-

ทุนการศึกษา/รางวัล

-
-

ประวัติการรับราชการ

-