• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next


โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 08/12/2017 ดาว์นโหลด 26
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 30/11/2017 ดาว์นโหลด 12
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 22/11/2017 ดาว์นโหลด 17
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 16/11/2017 ดาว์นโหลด 31
  แก้ไขชื่อพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของฟัก/แฟง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
แก้ไขชื่อพืชธุ์ในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพืชธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ของฟัก/แฟง 07/08/2017 ดาว์นโหลด 40
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 18/08/2017 ดาว์นโหลด 39
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 14/11/2017 ดาว์นโหลด 40
  ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอของทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ๒๕๓๕ ของพัันธุ์พืช อ้อย จำนวน ๑ พันธุ์ และถั่วเหลือง จำนวน ๑ พันธุ์
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่และประกาศคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ : อ้อย และ ถั่วเหลือง ดาว์นโหลด 44
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 05/09/2017 ดาว์นโหลด 57
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของพันธุ์มะละกอครั่งตักสิลา จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขประกาศขึ้นทะเบียน ชื่อพันธุ์มะละกอครั่งตักสิลา 24/03/2017 ดาว์นโหลด 58
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 
พันธุ์ คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 23/03/2017 ดาว์นโหลด 63
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 14/06/2017 ดาว์นโหลด 70
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของมะเกี๊ยง RSPG-MK-028จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขประกาศขึ้นทะเบียน ชื่อมะเกี๊ยง RSPG-MK-028 24/03/2017 ดาว์นโหลด 67
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒๑ พันธุ์ 20/07/2017 ดาว์นโหลด 71
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 17/07/2017 ดาว์นโหลด 72
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๕ พันธุ์ 21/04/2017 ดาว์นโหลด 79
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๓ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๓ พันธุ์ 07/10/2017 ดาว์นโหลด 94
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์ 06/01/2017 ดาว์นโหลด 99
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 09/01/2017 ดาว์นโหลด 109
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 08/05/2017 ดาว์นโหลด 119
  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองพันธุ์ขี้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 25/11/2016 ดาว์นโหลด 121
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๓ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๓ พันธุ์ 06/06/2017 ดาว์นโหลด 127
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๘ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๘ พันธุ์ 25/11/2016 ดาว์นโหลด 128
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 28/11/2016 ดาว์นโหลด 160
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 07/09/2016 ดาว์นโหลด 168
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของถั่วฝักยาว จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 29/09/2016 ดาว์นโหลด 166
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 18/08/2016 ดาว์นโหลด 166
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 26/01/2017 ดาว์นโหลด 202
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒ พันธุ์ 11/08/2016 ดาว์นโหลด 233
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของข้าวโพด จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 30/08/2016 ดาว์นโหลด 245
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๖ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๖ พันธุ์ 08/05/2017 ดาว์นโหลด 371
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๒๙ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๒๙ พันธุ์ 11/07/2016 ดาว์นโหลด 367
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 11/07/2016 ดาว์นโหลด 492
  แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ของข้าวโพด จำนวน ๑ พันธุ์
แก้ไขชือพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ พันธุ์ 24/06/2016 ดาว์นโหลด 534
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 15/02/2016 ดาว์นโหลด 577
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๗ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๗ พันธุ์ 22/04/2016 ดาว์นโหลด 719
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/11/2015 ดาว์นโหลด 775
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 15/02/2016 ดาว์นโหลด 779
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/11/2015 ดาว์นโหลด 812
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 02/12/2015 ดาว์นโหลด 874
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๔ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 17/04/2013 ดาว์นโหลด 969
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๗ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๗ พันธุ์ 26/03/2013 ดาว์นโหลด 977

   สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔  พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 04/11/2013 ดาว์นโหลด 977

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๘ พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๘ พันธุ์ 15/08/2013 ดาว์นโหลด 981
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องโฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๑ พันธุ์ 01/04/2013 ดาว์นโหลด 991
  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑๔ พันธุ์
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑๔ พันธุ์ 20/04/2016 ดาว์นโหลด 992
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔๓ พันธุ์ 16/08/2011 ดาว์นโหลด 1010
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พิชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๕ พันธุ์ 11/09/2011 ดาว์นโหลด 1045

  สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช แจ้งประกาศกรมฯ เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๑ พันธุ์

คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธู์พืชขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ พันธุ์ 04/02/2014 ดาว์นโหลด 1156
คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ฯ จำนวน ๔ พันธุ์ 16/08/2011 ดาว์นโหลด 1233