• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next


ประชาสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits

สำนักนิติการ เผยแพร่สรุปผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ...
1. ผู้แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องไดมอนด์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 146 ราย
2. รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ของกรมวิชาการเกษตร(www.doa.go.th) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จำนวน 12 ราย

สรุปผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ... 18/09/2018 ดาว์นโหลด 11