• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป



เรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits

hot kapook6 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filing ที http://pws.cgd.go.th/EFiling

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing 22/06/2017 ดาว์นโหลด 12
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครฝึกอบรม ฯ รุ่นที่ ๔ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 21/06/2017 ดาว์นโหลด 373

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ แจ้งเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ้านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๒

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร 19/05/2017 ดาว์นโหลด 185
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารจาก http://www.diw.go.th/hawk/news/haz-act.pdf
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ... 17/05/2017 ดาว์นโหลด 40
  กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่อง ได้นำผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 16/05/2017 ดาว์นโหลด 55

  กองการยาง กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง(ฉบับที่ ..) พ.ศ..... เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง(ฉบับที่ ..) พ.ศ.... 28/04/2017 ดาว์นโหลด 80
  ด้วยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง ช่างฝืมือโรงงาน ชั้น ๑ จำนวน ๓ อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบ
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สวศ. 25/04/2017 ดาว์นโหลด 178
  กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การค้าต่างประเทศซีรีส์ ๑ เรื่อง "อนาคตการค้าไทย...ก้าวอย่างไรให้มั่นคง" วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.dft.go.th
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "อนาคตการค้าไทย ก้าวอย่างไรให้มั่นคง" 13/01/2017 ดาว์นโหลด 196
  ยุทธศาสตร์กาแฟและชาเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจร บนพื้นฐานของศักยภาพและอัตลักษณ์ของกาแฟและชาไทย พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล การผลิตกาแฟเฉพาะถิ่น และการเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียนต่อไป ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยุทธศาสตร์กาแฟและชา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 30/01/2017 ดาว์นโหลด 301

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนผู้แอบอ้างขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดทำหนังสือรายงานพิเศษ “ครบรอบ 44 ปี กรมวิชาการเกษตร”

แจ้งเตือนผู้แอบอ้างขอรับการสนับสนุนเงิน เพื่อจัดทำหนังสือรายงานพิเศษ “ครบรอบ 44 ปี กรมวิชาการเกษตร” 07/11/2016 ดาว์นโหลด 139
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการส่งออกที่ประสงค์จะส่งออกในปี ๒๕๖๐ 
การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐ 31/10/2016 ดาว์นโหลด 396
  รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q SHOP) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๒,๖๙๑ ร้านค้า 
รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q SHOP) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 21/03/2016 ดาว์นโหลด 2529
แผนภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และความเชื่อมโยงของแม่น้ำ 5 สาย 16/02/2016 ดาว์นโหลด 1073
  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา แจ้งเรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปุ่ยชีวภาพโรโซเบียม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) 
กำหนดราคาจำหน่ายปุ่ยชีวภาพไรโซเบียม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 08/01/2016 ดาว์นโหลด 896