• king_phumipol
 • doa-600803
 • conference
 • a4
 • biotech
 • PPC13
 • image
 • image
 • image
Previous Next


ประชาสัมพันธ์ทั่วไปเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา ลด ละ เลิกใช้วัตถุอันตราย paraquat dichloride; chlorpyrifos และ glyphosate - isopropylammonium
ในเดือนสิงหาคม จำนวน ๔ ครั้ง 
 • ครั้งที่ ๑ วันที่   ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
 • ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 • ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ 
  หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งรายชื่อกลับมาที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นในการกำหนดมาตรการในการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช ๓ ชนิดได้ที่

      แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด (ภาคประชาชนทั่วไป) 
      แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด (ภาคเกษตรกร)

     ส่งแบบรับฟังความคิดเห็นกลับมาที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ตู้ปณ. ๑๐๓๑ ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กทม. ๑๐๙๐๐ หรือทางอีเมลล์ : ardpesti@doa.in.th โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๙ ๗๙๘๘ หรือ ๐๒ ๙๔๐ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๖๒
ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา ลด ละ เลิกใช้วัตถุอันตราย paraquat dichloride chlorpyrifos และ glyphosate - isopropylammonium 31/07/2017 ดาว์นโหลด 220
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต ๒) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต ๒)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต ๒) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต ๒) 22/07/2017 ดาว์นโหลด 156
  กปผ. แจ้งเรื่อง การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโดยรับรองห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีแล้ว จำนวน ๔ ห้องปฎิบัติการ รายละเอียดตามแนบ
แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว 11/07/2017 ดาว์นโหลด 88

hot kapook6 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filing ที http://pws.cgd.go.th/EFiling

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing 22/06/2017 ดาว์นโหลด 77

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ แจ้งเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ้านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงชั้น ๒

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร 19/05/2017 ดาว์นโหลด 356
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารจาก http://www.diw.go.th/hawk/news/haz-act.pdf
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ... 17/05/2017 ดาว์นโหลด 99
  กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่อง ได้นำผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 16/05/2017 ดาว์นโหลด 142

  กองการยาง กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง(ฉบับที่ ..) พ.ศ..... เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง(ฉบับที่ ..) พ.ศ.... 28/04/2017 ดาว์นโหลด 134
  ด้วยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง ช่างฝืมือโรงงาน ชั้น ๑ จำนวน ๓ อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบ
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สวศ. 25/04/2017 ดาว์นโหลด 313
  กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การค้าต่างประเทศซีรีส์ ๑ เรื่อง "อนาคตการค้าไทย...ก้าวอย่างไรให้มั่นคง" วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.dft.go.th
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "อนาคตการค้าไทย ก้าวอย่างไรให้มั่นคง" 13/01/2017 ดาว์นโหลด 313
  ยุทธศาสตร์กาแฟและชาเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจร บนพื้นฐานของศักยภาพและอัตลักษณ์ของกาแฟและชาไทย พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล การผลิตกาแฟเฉพาะถิ่น และการเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียนต่อไป ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยุทธศาสตร์กาแฟและชา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 30/01/2017 ดาว์นโหลด 482

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนผู้แอบอ้างขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดทำหนังสือรายงานพิเศษ “ครบรอบ 44 ปี กรมวิชาการเกษตร”

แจ้งเตือนผู้แอบอ้างขอรับการสนับสนุนเงิน เพื่อจัดทำหนังสือรายงานพิเศษ “ครบรอบ 44 ปี กรมวิชาการเกษตร” 07/11/2016 ดาว์นโหลด 252
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการส่งออกที่ประสงค์จะส่งออกในปี ๒๕๖๐ 
การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐ 31/10/2016 ดาว์นโหลด 509
  รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q SHOP) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๒,๖๙๑ ร้านค้า 
รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q SHOP) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 21/03/2016 ดาว์นโหลด 2830
แผนภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และความเชื่อมโยงของแม่น้ำ 5 สาย 16/02/2016 ดาว์นโหลด 1151
  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา แจ้งเรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปุ่ยชีวภาพโรโซเบียม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) 
กำหนดราคาจำหน่ายปุ่ยชีวภาพไรโซเบียม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 08/01/2016 ดาว์นโหลด 1018