• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next


ประชาสัมพันธ์ทั่วไปเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ ๘ เรื่อง "ข้าวโพดฝักสด สานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ และไร่พีบี วัลเลย์ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ ๘ 31/01/2018 ดาว์นโหลด 51

  งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย) ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย ๒๕๑๘ แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว

แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว 22/01/2018 ดาว์นโหลด 68
  กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ต้นแบบเครื่องดรัมดรายที่ใช้ไฟฟ้า และการผลิตแป้งพรีเจล ในการทำผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร" ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ประชาสัมพันธุ์ การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ต้นแบบเครื่องดรัมดรายที่ใช้ไฟฟ้า และการผลิตแป้งพรีเจล ในการทำผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร" 13/01/2018 ดาว์นโหลด 52
  ตามที่ กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวน ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้านพนักงานการเกษตร (สวพ.๗) ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการการเกษตร (สวส.)
บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.) 27/11/2017 ดาว์นโหลด 170
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งแบบประเมินผลงานของข้าราชการที่ได้รับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๙ ราย
รายชื่อผู้ขอประเมินเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๙ ราย 16/11/2017 ดาว์นโหลด 144
  ด้วยกรมวิชาการเกษตรพิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐
ผลการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐ 07/09/2017 ดาว์นโหลด 224
  กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร จัดให้มีการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุผักและผลไม้สด 
ประชาสัมพันธ์การบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ 18/09/2017 ดาว์นโหลด 176
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช แจ้งเรื่อง การส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม "โครงการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี" ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๔๑ หรือ ๑๔๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pq_doa@hotmail.com ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
การส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๑ 06/12/2017 ดาว์นโหลด 217
  กปผ. แจ้งเรื่อง การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโดยรับรองห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติม จำนวน ๑ ห้องปฎิบัติการ รายละเอียดตามแนบ
แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว 19/09/2017 ดาว์นโหลด 193
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม "โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี" ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๔๑ หรือ ๑๔๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pq_doa@hotmail.com ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 
การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๑ 17/11/2017 ดาว์นโหลด 251
  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา ลด ละ เลิกใช้วัตถุอันตราย paraquat dichloride; chlorpyrifos และ glyphosate - isopropylammonium
ในเดือนสิงหาคม จำนวน ๔ ครั้ง 
  • ครั้งที่ ๑ วันที่   ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
  • ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  • ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ 
  หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งรายชื่อกลับมาที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นในการกำหนดมาตรการในการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช ๓ ชนิดได้ที่

      แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด (ภาคประชาชนทั่วไป) 
      แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด (ภาคเกษตรกร)

     ส่งแบบรับฟังความคิดเห็นกลับมาที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ตู้ปณ. ๑๐๓๑ ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กทม. ๑๐๙๐๐ หรือทางอีเมลล์ : ardpesti@doa.in.th โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๙ ๗๙๘๘ หรือ ๐๒ ๙๔๐ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๖๒
ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา ลด ละ เลิกใช้วัตถุอันตราย paraquat dichloride chlorpyrifos และ glyphosate - isopropylammonium 31/07/2017 ดาว์นโหลด 380
  กปผ. แจ้งเรื่อง การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโดยรับรองห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีแล้ว จำนวน ๔ ห้องปฎิบัติการ รายละเอียดตามแนบ
แจ้งรายชื่อห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรองแล้ว 11/07/2017 ดาว์นโหลด 256

hot kapook6 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filing ที http://pws.cgd.go.th/EFiling

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing 22/06/2017 ดาว์นโหลด 206
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารจาก http://www.diw.go.th/hawk/news/haz-act.pdf
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ... 17/05/2017 ดาว์นโหลด 242
  กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่อง ได้นำผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ 16/05/2017 ดาว์นโหลด 286

  กองการยาง กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง(ฉบับที่ ..) พ.ศ..... เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง(ฉบับที่ ..) พ.ศ.... 28/04/2017 ดาว์นโหลด 272
  ด้วยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง ช่างฝืมือโรงงาน ชั้น ๑ จำนวน ๓ อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบ
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สวศ. 25/04/2017 ดาว์นโหลด 488
  กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การค้าต่างประเทศซีรีส์ ๑ เรื่อง "อนาคตการค้าไทย...ก้าวอย่างไรให้มั่นคง" วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.dft.go.th
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "อนาคตการค้าไทย ก้าวอย่างไรให้มั่นคง" 13/01/2017 ดาว์นโหลด 438
  ยุทธศาสตร์กาแฟและชาเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจร บนพื้นฐานของศักยภาพและอัตลักษณ์ของกาแฟและชาไทย พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล การผลิตกาแฟเฉพาะถิ่น และการเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียนต่อไป ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยุทธศาสตร์กาแฟและชา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 30/01/2017 ดาว์นโหลด 698

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนผู้แอบอ้างขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดทำหนังสือรายงานพิเศษ “ครบรอบ 44 ปี กรมวิชาการเกษตร”

แจ้งเตือนผู้แอบอ้างขอรับการสนับสนุนเงิน เพื่อจัดทำหนังสือรายงานพิเศษ “ครบรอบ 44 ปี กรมวิชาการเกษตร” 07/11/2016 ดาว์นโหลด 378
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการส่งออกที่ประสงค์จะส่งออกในปี ๒๕๖๐ 
การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐ 31/10/2016 ดาว์นโหลด 761
  รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q SHOP) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๒,๖๙๑ ร้านค้า 
รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q SHOP) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 21/03/2016 ดาว์นโหลด 3283
แผนภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และความเชื่อมโยงของแม่น้ำ 5 สาย 16/02/2016 ดาว์นโหลด 1340
  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา แจ้งเรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายปุ่ยชีวภาพโรโซเบียม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) 
กำหนดราคาจำหน่ายปุ่ยชีวภาพไรโซเบียม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 08/01/2016 ดาว์นโหลด 1166