คลังคลิปความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: ประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ปี 2562

ประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ปี 2562

หัวข้อ

 1. นำเสนอ ผลงานวิจัยการผลิตไม้ผลคุณภาพ ปี 2561 (0 )
 2. บรรยาย แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตรปี 2564-2569 (0 )
 3. บรรยายพิเศษ กระทรวงอว.กับงานวิจัยของประเทศ (0 )
 4. นำเสนอ ผลงานวิจัยการบริหารจัดการศัตรูพืช ปี 2561 (0 )
 5. เสวนา ผลงานวิจัยด้านบริการวิชาการ ปี 2561 (0 )
 6. เสวนา ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 2561 (0 )
 7. บรรยายพิเศษ แนวทางวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่ออนาคต (0 )
 8. เสวนา ผลงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ ปี 2561 (0 )
 9. เสวนา ผลงานวิจัยประยุกต์ ปี 2561 (0 )
 10. เสวนาพิเศษ เกษตรอัจฉริยะกับการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย (0 )
 11. เสวนา ผลงานวิจัยพื้นฐาน ปี 2561 (0 )
 12. วีดิทัศน์ ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ปี 2561 (0 )