โครงสร้างสำนัก

การแบ่งงานภายในสำนักนิติการ มีดังนี้
        ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป
        ๒. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ
มีหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกักพืชกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
        ๓. กลุ่มนิติกรรมสัญญา
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา รวมทั้งกำกับ ดูแลคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิชาการต่างๆ ของกรม
        ๔. กลุ่มคดีปกครองและทั่วไป
ดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
        ๕. กลุ่มสิทธิประโยชน์
ดำเนินการเกี่ยวกับงานสิทธิประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยของกรมวิชาการเกษตร การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา