จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week1
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month1
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days1

ข่าวหน้าเเรก

  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เรื่อง ....
  

           เชิญเที่ยวงาน“กำเเพงเพชรโมเดล ประจำปี 2558”

 

 

 

           การอบรม“การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืช”

 

             วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มวิชาการ   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  
( สวพ.2 )ร่วมกับศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จัดอบรม
เกษตรกรเรื่อง  “ การ
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่หลังนา" ครั้งที่1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา วันที่ 24 ก.พ 2558
ณ  ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4  ต.สะเดียง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  เเละครั้งที่ 2  ถั่วเขียวหลังนา
วันที่  25  ก.พ.  2558  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์  วิทยากรในการอบรม ได้แก่
นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง
นักวิชาการเกษตรของกลุ่มวิชาการ สวพ.2   เเละศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์ การอบรมในครั้งนี้เกษตรกรได้เรียนรู้ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เเละถั่วเขียวหลังนา
อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดการปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดินเเละวิธีการผสมปุ๋ย

 

           การอบรม“เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง”

 

                  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มวิชาการ   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  
( สวพ.2 )  จัดอบรม
เกษตรกรเรื่อง  “ เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังถูกต้องเเละเหมาะสม "
จ.กำเเพงเพชร ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี2558
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพูล ต.วังชะพูล อ.ขาณุวรลักษณบุรีจ.กำเเพงเพชร
โดยมีนายสุรจิต มีศรี นายกอบต.วังชะพูลกล่าวต้อนรับ วิทยากร ในการอบรมได้แก่ นายวีรวัฒน์
นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

น.ส.รวีวรรณ เชื้อกิติศักดิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตร
สุโขทัยเเละ
นักวิชาการเกษตรของกลุ่มวิชาการ สวพ.2  การอบรมในครั้งนี้เกษตรกร  ได้เรียนรู้
เรื่อง มันสำปะหลัง ตั้งเเต่พันธุ์ การปลูก การดูเเลรักษาฯลฯเเละการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
รวมถึงวิธีการผสมปุ๋ยเคมี

           การอบรม“การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืช”

 

                วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มวิชาการ   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  
( สวพ.2 ) จัดอบรม
เกษตรกรเรื่อง “ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  โดยการใช้สารชีวินทรีย์
กำจัดเเมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี (พืชตระกูลกะหล่ำ) ” จ.  พิษณุโลก    ภายใต้   โครงการขับ
เคลื่อนผลงานสู่การใช้ประโยชน์ปี 255ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ต.บึงพระ
อ.เมือง จ.พิษณุโลกวิทยากรในการอบรมได้แก่นายสุวรรณ ทิพย์เมืองพรหม นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ 
นางกุลธิดา ดอนอยู่ไพร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นายนุกูล   อ่อนนิ่ม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เเละ   นายศุภชาติ  ธรรมนิติเวทย์
    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรของกลุ่มวิชาการ สวพ.2  การอบรมในครั้งนี้ เกษตรกร  ได้เรียนรู้   เรื่องการ
ใช้ไวรัส NPV เเละการเพาะขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

               การอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

                วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มวิชาการ   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  
( สวพ.2 ) จัดอบรม
เกษตรกรโครงการ  “ เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังถูกต้องเเละเหมาะสม ”
จ.  พิษณุโลก   ภายใต้   โครงการบริหารจัดการเขตเศษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร   ที่สำคัญ 
( Zoning Center )  ปี 2558ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลกวิทยากรในการอบรมได้แก่  นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิต
พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง    น.ส.รวีวรรณ  เชื้อกิติศักดิ์   นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรสุโขทัย เเละนักวิชาการเกษตรของกลุ่มวิชาการ
สวพ.2  การอบรมในครั้งนี้ เกษตรกร  ได้เรียนรู้  เรื่องพันธุ์ การปลูกเเละการดูเเลรักษาเเมลงศัตรู
มันสำปะหลัง โรคมันสำปะหลัง  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เเละวิธีการผสมปุ๋ยเคมี


 

 

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs