Linkที่เกี่ยวข้อง

 


ข่าวหน้าเเรก


 ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป มารายงานตัว 
      ( update วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ )
  ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตร
  ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเกษตร
  เรื่อง ประกาศ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็น 
     พนักงานราชการทั่วไป มารายงานตัว 
      ( update วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ )
  ตำแหน่ง :  พนักงานประจำห้องทดลอง 
  ตำแหน่ง :  ลูกมือช่าง 


   โครงการสานพลังประชารัฐ

                               

                            เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
   นำผู้ประกอบการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ เข้าโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการ
   ผลิตทางการเกษตร เพื่อ สนับสนุนโครงการต่างๆ  ของ สำนักวิจัยเเละพัฒนาการ
   เกษตรเขตที่ ๒ อาทิ เช่น

-                       - โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.

-                       - โครงการพระราชดำริ

-                       - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

   การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day )
      เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ๒๕๕๙

          

                        วันที่  ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายสมเพชร  พรมเมืองดี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละ
     พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ข้าราชการ เเละ พนักงานราชการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ( Field Day )  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อ.บางระกำ  หมู่ที่ ๘
    ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดย  มี  นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ  ผู้ช่วยรัฐมนตรี
    ประจำกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน..

    สวพ.๒ โชว์ห้องปฏิบัติการกับมาตรฐานในระดับสากล  เพื่อให้บริการ
      กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

              

            กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
      เป็นหน่วยงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตรในเขตพื้นที่ภาค เหนือตอน
      ล่าง ( พิษณุโลก พิจิตร  กำแพงเพชร  สุโขทัย  อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ ) ที่มีภารกิจที่สำคัญ
     ได้แก่  การให้บริการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  ดิน  น้ำ  พืช  และปุ๋ย
      เพื่อให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ.....อ่านต่อ
                                                                                                 
                                                                                     

   คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมร้านค้า
      ปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

                
           เมื่อ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายบุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์    ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก  นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมร้านค้าปัจจัยการผลิต
คุณภาพประชารัฐ ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ ได้รับป้าย  สัญลักษณ์โครงการสาน พลัง
ประชารัฐเพื่อ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคณะ
สื่อมวลชนได้ทดลองใช้งาน แอพพลิเคชั่น DOA Agri Factor ในการตรวจสอบเลขทะเบียนปุ๋ย สารป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งพบว่าร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่เข้าเยี่ยมชมได้มาตรฐานของร้าน
จำหน่าย ปัจจัยการผลิต Q Shop ที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs

self balancing electric scooter two wheel self balancing electric scooter 2 wheel self balancing electric scooter no1fashionshop.com Designer Shoes Handbags Fashion Brands Shop sacmarquemagasin.fr Sac a main Maroquinerie, Bagages, Sac a main, valise Peuterey Outlet Online Moncler Outlet Online Woolrich Outlet Online doudoune moncler femme doudoune moncler homme doudoune moncler pas cher doudoune moncler site officiel air max pas cher air max 90 pas cher air max pas cher air max 90 pas cher hogan outlet online hogan outlet online scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet air max outlet online air max outlet online italia