ข่าวสารน่ารู้

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระเเม่ของเเผ่นดิน

                       วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน ที่ปรึกษา
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจติดตามและตรวจ
เยี่ยมพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค (ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว)
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น
และ พืชผักอินทรีย์  โดย มีเจ้าหน้าที่ ผู้แทนกองประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักวิจัยและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับและประสานให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง


การประชุมคณะกรรมการบริหาร

                    วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้อำนวยการ ศูนย์/กลุ่ม เครือข่าย สวพ.2 และผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 30 คน


สำรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะปราง

           วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางกุลธิดา ดอนอยู่ไพร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางวิลาวรรณ ไชยบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และนางสาวเบญจวรรณ เลาหสกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้า
ที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และ คณะเจ้าหน้าที่ของ    สนง. เกษตร จังหวัด
สุโขทัย และสนง. เกษตรอำเภอสวรรคโลก ได้เข้าสำรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะปรางสวน
จงภัทร ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีอาการ
ใบแห้ง และทำให้กิ่งตายเป็นบางกิ่ง โดยที่กิ่งอื่นๆในต้นเดียวกันไม่ตาย จากการสำรวจพบว่า

1. อาการใบไหม้ไม่ใช่อาการผิดปกติจากแสงแดด
2. ไม่ใช่อาการที่มีผลกระทบของภัยแล้งเพราะเจ้าของสวนมีระบบการจัดการสวนที่ดี
3. จากการสังเกตพบว่าอาการผิดปกติอาจมีสาเหตุจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช
4. จากการสังเกตไม่พบการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช
5.ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ เก็บตัวอย่างพืชที่แสดงอาการดังกล่าว จำนวน 5 ตัวอย่าง ส่งไป
วินิจฉัยโรค เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่สำนักอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรต่อไป


การประชุมคณะกรรมการบริหาร

                     วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  ครั้งที่  2/2562  ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรพิจิตร  พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกับ ผู้อำนวยการ  ศูนย์  / กลุ่ม
เครือข่าย สวพ.2 บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร


โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัฉริยะมันสำปะหลัง

       เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ เข้าพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัฉริยะมันสำปะหลัง และ
ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี
จังหวัด กำแพงเพชร ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่พบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคในเขตพื้นที่

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร


มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต|ไกลโฟเซต|คลอร์ไฟริฟอส >>รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน                     เตือนภัยการเกษตร        
          

      รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร            กรมวิชาการเกษตรเเจ้งเตือนภัย ช่วงวันที่
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร    12 มิ.ย-18 มิ.ย 2562 >>รายละเอียด
รุ่นที่ ๓
>>>ไฟล์เเนบ


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ ไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส และ พาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลาก และ ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด


อบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร

1.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๑ รายเก่า ไฟล์เเนบ
2.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๒ รายเก่า ไฟล์เเนบ
3.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๓ รายเก่า ไฟล์เเนบ
4.เเผนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไฟล์เเนบ
                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒