จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week1
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month1
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days1

ข่าวหน้าเเรก

  ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เรื่อง ....
                การอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

                วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มวิชาการ   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  
( สวพ.2 ) จัดอบรม
เกษตรกรโครงการ  “ เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังถูกต้องเเละเหมาะสม ”
จ.  พิษณุโลก   ภายใต้   โครงการบริหารจัดการเขตเศษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร   ที่สำคัญ 
( Zoning Center )  ปี 2558ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลกวิทยากรในการอบรมได้แก่  นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิต
พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง    น.ส.รวีวรรณ  เชื้อกิติศักดิ์   นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรสุโขทัย เเละนักวิชาการเกษตรของกลุ่มวิชาการ
สวพ.2  การอบรมในครั้งนี้ เกษตรกร  ได้เรียนรู้  เรื่องพันธุ์ การปลูกเเละการดูเเลรักษาเเมลงศัตรู
มันสำปะหลัง โรคมันสำปะหลัง  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เเละวิธีการผสมปุ๋ยเคมี


 

 

         โครงการ“การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่หลังนา”

 

 

              วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2(สวพ.2)
จัดอบรม
เกษตรกรโครงการ “ การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่หลังนา ”  ครั้งที่  1    ของ
จ.กำแพงเพชร ชนิดพืชหลังนาคือถั่วเขียว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ปี 2558 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ต.บ่อถ้ำ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร    วิทยากรในการอบรม
ได้แก่  นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาค
เหนือตอนล่าง นายกฤชพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ  และ นักวิชาการเกษตร     ของกลุ่ม
วิชาการ สวพ.2  การอบรมในครั้งนี้ เกษตรกร ได้เรียนรู้ การผลิตถั่วเขียวหลังนา    อย่างมีคุณภาพ
การจัดการปุ๋ย  ข้าว   ถั่วเขียว   ตามค่าวิเคราะห์ดิน   และ วิธีการผสมปุ๋ยเคมี   สำหรับการปลูกข้าว
และการปลูกถั่วเขียวหลังนา

 

 

 

               โครงการ“การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่หลังนา”

 

 

 

           วันที่ 28 มกราคม 2558   กลุ่มวิชาการ   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  2 (สวพ.2)
ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย  (ศวพ.สท.)  จัดอบรมเกษตรกรโครงการ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่หลังนา” 
จ.สุโขทัย   โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
มี นางอารีรัตน์  พระเพชร   ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
กล่าวต้อนรับและนายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  ณ  ศาลาประชาคมหมู่  7  ต.คลองมะพลับ 
อ. ศรีนคร  จ.สุโขทัย  วิทยากรในการอบรมได้แก่ นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัด
การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง  นายกฤชพร   ศรีสังข์  ผู้อำนวยการกลุ่ม
วิชาการ และนักวิชาการเกษตรของกลุ่มวิชาการ สวพ.2 และ ศวพ.สท.
การอบรมในครั้งนี้เกษตรกร
ได้เรียนรู้การปลูกพืชไร่หลังนา อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการปุ๋ยพืชหลังนา ตามค่าวิเคราะห์ ดิน
และวิธีการผสมปุ๋ยเคมี........

 

 

       โครงการ“การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่หลังนา”

           เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2558   กลุ่มวิชาการ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 ร่วม
กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   จัดอบรมเกษตรกรโครงการ   “ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูกพืชไร่หลังนา ” จ.พิจิตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี
นายสุรพงษ์  ภักดี   เกษตรอำเภอตะพานหินจ.พิจิตรกล่าวต้อนรับ และ นายเสงี่ยม   แจ่มจำรูญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  ณ วัดท่าบ่อใต้
ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรวิทยากรในการอบรมได้แก่ นาย วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการผลิต-พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และ  นายกฤชพร  ศรีสังข์
ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการการ อบรมในครั้งนี้เกษตรกรได้เรียนรู้ การปลูกพืชไร่หลังนา  อย่างมี
ประสิทธิภาพการจัดการปุ๋ยพืชหลังนาตามค่าวิเคราะห์ดินและวิธีการผสมปุ๋ยเคมี............

 

  

                           

                     

Read more...
 

Web Links

 

 

doatube-logo

aglib

refs