ข่าวสารน่ารู้

งานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ ๑

             วันที่่ ๒๙ มค ๖๒ กคบ. , กวช และ กถท. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สวพ๒
เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่  ครั้งที่  ๑  ปี  ๒๕๖๒
ณ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย   หมู่ที่   ๗
บ.บึงสำราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร มีการจัดนิทรรศการ
กึ่งสาธิต ดังนี้
๑.การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ด้าน พรบ.
กรมวิชาการเกษตร และการใช้แอพริเคชั่นตรวจสอบปัจจัยการผลิต
๒.การใช้สารชีวภัณฑ์ ชนิดต่างๆของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ไส้เดือนฝอย
พันธุ์ไทย เชื้อบาซิลลัส เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ฯลฯ ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
และการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด
๓.การผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืช การผลิตพืชอินทรีย์
พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร และมอบเอกสารวิชาการ
คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ประมาณ ๒๐ เรื่อง ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน
มีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมาก
29 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน                     เตือนภัยการเกษตร        
              

      รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร               กรมวิชาการเกษตรเเจ้งเตือนภัย ช่วงวันที่
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร        20 ก.พ  – 26 ก.พ 2562 >>รายละเอียด
รุ่นที่ ๑
>>>ไฟล์เเนบ
7 มกราคม 2562
        

อบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร

1.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๑ รายเก่า ไฟล์เเนบ
2.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๒ รายเก่า ไฟล์เเนบ
3.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๓ รายเก่า ไฟล์เเนบ
4.เเผนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไฟล์เเนบ
                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒