ข่าวสารน่ารู้

งานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

       วันที่่ 13 มีค 62 กคบ. , กวช และ กถท. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สวพ.๒ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2  ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศพก.ลานกระบือ หมู่ที่ 2 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร มีการจัดนิทรรศการกึ่งสาธิต ดังนี้
๑.การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ความรู้ด้าน พรบ.กรมวิชาการเกษตร
และการใช้แอพริเคชั่นตรวจสอบปัจจัยการผลิต
๒.การใช้สารชีวภัณฑ์ ชนิดต่างๆของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ไส้เดือนฝอยพันธุ์ไทย
เชื้อบาซิลลัส เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ฯลฯ ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
๓.การผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืช การผลิตพืชอินทรีย์ พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ
ปรึกษา ปัญหา ด้านการเกษตร มอบเอกสารวิชาการคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรประมาณ 25 เรื่อง และมอบชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน มีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวน 200 ราย

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน                     เตือนภัยการเกษตร        
          

      รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร               กรมวิชาการเกษตรเเจ้งเตือนภัย ช่วงวันที่
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร        20 มี.ค  – 26 มี.ค 2562 >>รายละเอียด
รุ่นที่ ๒
>>>ไฟล์เเนบ
18 มีนาคม 2562
        

อบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร

1.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๑ รายเก่า ไฟล์เเนบ
2.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๒ รายเก่า ไฟล์เเนบ
3.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๓ รายเก่า ไฟล์เเนบ
4.เเผนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไฟล์เเนบ
                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒