ข่าวสารน่ารู้

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการฝึกอบรม

                 รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่๑ ไฟล์เเนบ

 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สอยดาว  

เมื่อวันที่๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตร
เเละ สหกรณ์ เยี่ยมชมเเปลงผลิตพืชอินทรีย์ กลุ่มอินทรีย์สอยดาวจ. พิษณุโลก
ชมการผลิตผักอินทรีย์ในครัวเรือน โดยมี นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ พิษณุโลก  กรมวิชาการเกษตร  นำชม
พร้อมมอบใบรับรองเเหล่งผลิตพืชอินทรีย์ให้เเก่เกษตรกรจำนวน ๓ ราย

 สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า 

     เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตร
เเละสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้าอำเภอชาติตระการจังหวัด
พิษณุโลกโดย
มี นายสมเพชร พรมเมืองดีผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๒ เเละ
นักวิชาการเกษตรบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานี
ทดลองพืชสวนร่มเกล้า พร้อม
มอบปัจจัยการผลิตให้เเก่เกษตรกร เพื่อขยายผล
เเปลงต้นเเบบปลูกพืชผสมผสาน เเก้ไข
ปัญหาภูเขาหัวโล้น ใน โอกาสนี้ได้ พบ
ปะเกษตรกร ณ สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า

                     

อบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร

1.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๑ รายเก่า ไฟล์เเนบ
2.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๒ รายเก่า ไฟล์เเนบ
3.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๓ รายเก่า ไฟล์เเนบ
4.เเผนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไฟล์เเนบ
                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒