ข่าวสารน่ารู้

ประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการรับรองแหล่งผลิตพืช


           เมื่อวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายสมเพชร  พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ มอบหมายให้ นายบุญเลิศ  สอาดสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ เป็นประธาน การฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วจำนวน ๒๗๑ ราย ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน                     เตือนภัยการเกษตร        
          

      รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร               กรมวิชาการเกษตรเเจ้งเตือนภัย ช่วงวันที่
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร        17เม.ย-23เม.ย2562 >>รายละเอียด
รุ่นที่ ๓
>>>ไฟล์เเนบ
22 เมษายน 2562
        

อบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร

1.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๑ รายเก่า ไฟล์เเนบ
2.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๒ รายเก่า ไฟล์เเนบ
3.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๓ รายเก่า ไฟล์เเนบ
4.เเผนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไฟล์เเนบ
                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒