ข่าวสารน่ารู้

ประชุมปรับปรุงเเละจัดวางระบบควบคุมภายใน สวพ.2

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.2

ประชุมสัมมนาโครงการพิเศษ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

อธิบดีตรวจติดตามงานร่มเกล้าฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการ

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ( FAW )
เเละวิธีการป้องกันกำจัด วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  >>รายละเอียด
      
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร


มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต|ไกลโฟเซต|คลอร์ไฟริฟอส >>รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน                     เตือนภัยการเกษตร        
          

      รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร            กรมวิชาการเกษตรเเจ้งเตือนภัย ช่วงวันที่
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร    14 ส.ค-20 ส.ค 2562 >>รายละเอียด
รุ่นที่ ๔
>>>ไฟล์เเนบ


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ ไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส และ พาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลาก และ ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด


อบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร

1.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๑ รายเก่า ไฟล์เเนบ
2.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๒ รายเก่า ไฟล์เเนบ
3.รายชื่อผู้เข้าอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่๓ รายเก่า ไฟล์เเนบ
4.เเผนการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไฟล์เเนบ
                  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒