ข่าวสารน่ารู้

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระเเม่ของเเผ่นดิน

                       วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน ที่ปรึกษา
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจติดตามและตรวจ
เยี่ยมพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค (ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว)
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น
และ พืชผักอินทรีย์  โดย มีเจ้าหน้าที่ ผู้แทนกองประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักวิจัยและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับและประสานให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง


การประชุมคณะกรรมการบริหาร

                    วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้อำนวยการ ศูนย์/กลุ่ม เครือข่าย สวพ.2 และผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 30 คน      
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร


มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต|ไกลโฟเซต|คลอร์ไฟริฟอส >>รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน                     เตือนภัยการเกษตร        
          

      รายชื่อผู้สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร            กรมวิชาการเกษตรเเจ้งเตือนภัย ช่วงวันที่
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร    19 มิ.ย-25 มิ.ย 2562 >>รายละเอียด
รุ่นที่ ๔
>>>ไฟล์เเนบ


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ ไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส และ พาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลาก และ ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด
.เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>ดูรายละเอียด