ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ ของหน่วยงาน ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2