กลุ่มประสานเเละบริหารนโยบาย

ลูกจ้างประจำ

– ลูกจ้างประจำ คลิ๊ก

พนักงานราชการ

– พนักงานราชการกลุ่มประสานเเละบริหารนโยบาย คลิ๊ก

ภารกิจ

ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป
ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานในและนอกสำนัก

กลุ่มงานพัสดุ
::ขั้นตอนการให้บริการ::

1.เเผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท >>รายละเอียด

2.เเผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ( ในระบบ e- GP ) >>รายละเอียด