กลุ่มประสานเเละบริหารนโยบาย

ลูกจ้างประจำ

– ลูกจ้างประจำ คลิ๊ก

พนักงานราชการ

– พนักงานราชการกลุ่มประสานเเละบริหารนโยบาย คลิ๊ก

ภารกิจ

ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณ งานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป
ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานในและนอกสำนัก