กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต

พนักงานราชการ

– พนักงานราชการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต คลิ๊ก

ภารกิจ

ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผลผลิตภัณฑ์ พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ ::ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-313129 เเละ 055-313149

::งานและโครงการที่รับผิดชอบ:::

1. ตรวจสอบสารพิษตกค้าง ในผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการรับรองแปลง GA P

2. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต โรค แมลง และศัตรูพืช

3. งานตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการรับรองแปลงและตัวอย่างส่งออก

4. บริการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงดินและวางแผนการจัดการธาตุอาหารของพืชหรือการให้ปุ๋ยแก่พืชอย่างมี ประสิทธิภาพ

:::ขั้นตอนการให้บริการ:::

คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชเเละปัจจัยการผลิต >>รายละเอียด