กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

พนักงานราชการ

– พนักงานราชการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี คลิ๊ก

ภารกิจ

ศึกษาวิเคราะห์วางแผน และดำเนินการและติดตามประเมินผลถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการผลิตพืช และระบบเกษตรกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่ เจ้าหน้าที่เกษตรกรภาคเอกชน และ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจประเมินและรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

หมายเหตุ ::ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๕-๓๑๓๑๓๑