กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

พนักงานราชการ

– พนักงานราชการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ คลิ๊ก

ภารกิจ

                                 ฝ่ายออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่ให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อออก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ 6 ฉบับฝ่ายกำกับดูแล ตาม พ.ร.บ ทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมร้านค้า วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี
และ เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม และอื่นๆให้เป็นไปตาม พ.ร.บ 6 ฉบับ
                                                      เอกสาร Download
– การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม>>Download
การออก_ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย >>Download
 – การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>>Download
 – การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย>>Download
 – การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม >>Download
 – การออกใบอนุญาตค้ายาง>>Download
 – การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง>>Download
 – การออกใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร>>Download 
 – 1. แจ้งการเปิดร้านใหม่>>Download
– 2. คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย อ.ป.1 และคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย อ.ป. 2>>Download
– 3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.9>>Download
– 4. คำขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.7>>Download
– 5. คำขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พพ.1>>Download
– 6. คำขอต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า พพ.10>>Download
– 7. แบบฟอร์มขอยกเลิกใบอนุญาต>>Download
– แจ้งผู้ประกอบการ>>Download
– แบบยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้านค้า>>Download
– เเบบฟอร์มขอเเก้ไขเปลี่ยนเเปลง>>Download
– แบบยื่นความจำนงจำหน่าย3สาร>>Download
– ฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– ฟอร์มคำขอใบอนุญาตค้ายาง>>Download
– ฟอร์มขอใบเเทนใบอนุญาต ปุ๋ย วอ. >> Download
– ฟอร์มขอใบเเทนเมล็ดพันธุ์ >> Download
– รูปถ่ายการจัดร้าน>>Download

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการร้านค้าที่มีคุณภาพ(Q-Shop)
ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใกล้บ้านท่าน
หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน มาที่…..
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
( วงเล็บมุมซอง Q-Shop) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 055-313162
( เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร )